Neelakasham Jomonte Suvisheshangal Malayalam Movie Song Lyrics

Neelakasham Jomonte Suvisheshangal Song Lyrics

Nokki Nokki Jomonte Suvisheshangal Malayalam Movie Song Lyrics
Neelàkàshàm Neeràninjàmizhi
Ennuthonni Azhàke…
Eràn Mekhàm… Neenthi Vànnà
Kànàvennu Thonni Arike…
Kààthilothuvànorungiyo…
Aàdhyààmyoru Eeràde
Kettu Kettu Njàànirunnuvo…
Kààthilorà Pàllàvi…
Bhoomiyum… Màànàvum…
Pookàndumoodiyo… Neelàkàshàm…
Neeràninjàmizhi
Ennuthonni Azhàke…
Eràn Mekhàm… Neenthi Vànnà
Kànàvennu Thonni Arike…

Kàànà Poovin Theenum Thedi…
Thàzhvààràngàl Neele Thedi Njàn… Entino…
Eàtho Noovin Màànàm Pole…
Kààrmekhàngàl Moodum Vàànil Nee… Minnàlààyi…
Venàlin… Vàrshmààyi…
Nidràyil… Swopnàmààyi…
Pààthirà… Shàyyàyààyi…
Neelenee Nààlàmààyi…
Kààrilum… Kàikàlààyi…
Vààthil Thurànnuvo… Neelàkàshàm…
Neeràninjàmizhi
Ennuthonni Azhàke…
Eràn Mekhàm… Neenthi Vànnà
Kànàvennu Thonni Arike…

Vàdàmàlli Pààdàm Pole…
Pràmàm Neerthum Mààyà Lokàm Nee… kànduvo…
Aàlum Nenjin Thààlàm Pole…
Thààne Moolum Thààlolàngàl Nee…kelkuvo..
Poovàyil Thumbiyààyi…
Pààthirà Thinkàlààyi…
Rààpàkàl Jeevànil… Veridààthàyi Nee…
Aàdiyum… Pàdiyum… Koode Nee Porumo…
Neelàkàshàm…
Neeràninjàmizhi
Ennuthonni Azhàke…
Eràn Mekhàm… Neenthi Vànnà
Kànàvennu Thonni Arike…

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!