Uncategorized

Mudhal Murai Song Lyrics | Singam 3 Tamil Movie Songs Lyrics

Mudhal Murai Singam 3 Tamil  Movie Song Lyrics

Mudhal Murai Song Lyrics


Mudhàl Muràiyàgà
Pennài Unnài pààrthen
Nààn Muzhuvàdhumààgà
Ennài Andre Thotren

Oru murài Dhààne Ondre Ondru Keten

En Uyirudàn nàànum
Unnài Indru Serthen

Nee Thààne

Nee Thààne
En thàài Polà Thoongàthà Sei Polà
Thuràthàdhà Pei Polà
Kààdhàl Seithàài


kààdhàlil Vizhà Mààten Endre 

kàànthàlàài irundhen
Un kàngàlààl Ennài kàvvi kondàài
kàndhàlààgi Vizhundhen

Mudhàl Muràiyàgà

Pennài Unnài pààrthen
Nààn Muzhuvàdhumààgà
Ennài Andre Thotren

Oru murài Dhààne Ondre Ondru Keten

En Uyirudàn nàànum
Unnài Indru Serthen

Mànjàriye Màà ràdhiye

Neeyum Vàà Vàà veliye
Un Idàiyài Nààn Anàithe
Pàràppen mele Vàà Kiliye

Vàà Endru Nee Sonnàl

vàruven Engum Thàniye
Mulmàdiyo Vinveliyo
nàdàpen nàànum un vàzhiye

Enài Kàànààmàl Mugàl Konàmàlum

Dhinàm Nindràyàdi
Enài Vendràyàdi
Nee Thinàm Thinàm Ennài Vàiyà
Ennà Kutràm Nààn Seiyà

Pàgàlellàm Pààrkàmàl

Yekkàm Yeniyil Yerum
Idàyorey Illàdhà
Inikkum Ràthiri Vendum
Nee Vàndhà Pin Thààney
Vààzhvil Ithànài Sààràm
Un Aàsài niràivetrà
vegàm Ennàiyum meerum
Viràl Korthàlennà
Niràl ketàlennà
Pàzhi Theerthàlennà
Pàdhàm pààrthààlennà
Nààn Kààvàlàn Thààne
Irundhum Kollàiyidà vàndhene

Mudhàl Muràiyàgà

Anbe Unnài pààrthen
En Mugàvàriyàgà
Unnài Andre Yetren

Oru murài Dhààne Ondre Ondru Keten

En Uyirudàn nàànum
Unnài Indru Serthen

Watch Mudhal Murai Singam 3 Tamil  Movie Video Song

Cast and Crew

Movie/Album:
Director:
Music:
Lyrics:
Singer:
Label:
Language:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button